1. Inledning

Denna sekretesspolicy syftar till att öppet presentera användningen av personuppgifter från de berörda personerna (nedan "användarna") som samlas in på webbplatsen https://www.audilo.se (nedan) ”Webbplatsen"), av företaget Auriseo (nedan kallat "Auriseo"), och detta för informationsändamål.

Auriseo agerar i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för privatpersoner med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för dessa uppgifter samt lag nr 78 -17 av den 6 januari 1978 avseende databehandling, filer och friheter.

Denna integritetspolicy informerar dig om hur Auriseo samlar in, använder, skyddar, bevarar, delar och/eller raderar ("behandlingen") personuppgifter för användare på webbplatsen. Information om hur du går tillväga för att kontakta oss för att utöva dina rättigheter enligt gällande lagstiftning meddelas också till dig.

2. Vem bär ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter ?

Den information som kommuniceras av användaren inom ramen för användningen av sajten (särskilt skapande och uppdatering av ett kundkonto, köp av en produkt till försäljning på webbplatsen, registrering för att få nyhetsbrevet), behandlas av AURISEO, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 62 658,90 euro, registrerat vid RCS of Cahors under numret 508 151 511, vars huvudkontor ligger på 1134 chemin du Bartassec, 46000 Cahors. Företaget verkar under handelsnamnet "Audilo".

Som sådan är Auriseo ansvarig för behandlingen och definierar för vilken användning och hur dina personuppgifter används ("syften" för behandlingen av personuppgifter).

Ett visst antal behandlingar av personuppgifter implementeras av Auriseo i samband med användarens användning av webbplatsen; (se nedan).

3. Dina uppgifter samlas in för följande behandlingsändamål :

  • Se till att kundkonton skapas och hanteras - Auriseo behöver information om dig för att skapa och hantera ditt kundkonto, vilket underlättar dina köp på webbplatsen audilo.se .Den rättsliga grunden för denna behandling är verkställandet av åtgärder före kontrakt och avtalsförhållandet.  • Hantera beställningar och kundrelationer - Auriseo behöver information om dig för att hantera dina beställningar och deras uppföljning (till exempel: köp av en produkt, betalning, leverans, fakturering, övervakning av kundrelationer) .Den rättsliga grunden för denna behandling är verkställandet av avtalsförhållandet mellan parterna.  • Kommersiell prospektering - Auriseo kan använda den information som samlas in via webbplatsen för att skicka reklam eller information.Den rättsliga grunden för denna behandling är användarens samtycke eller det legitima intresset från Auriseo att bedriva kommersiell prospektering beroende på om reklam sker elektroniskt eller per post.  • Organisera en omröstning eller tävling - Auriseo kan samla in information för att organisera tävlingar eller omröstningar, och organisera utdelning av priser till vinnare, förbättra användningen av webbplatsen.Den rättsliga grunden för denna behandling är personens samtycke eller Auriseos legitima intresse att utföra undersökningar för forskningsändamål och att förbättra de tjänster som erbjuds.  • Skicka dina uppgifter till affärspartners - Auriseo kan ,endast med ditt samtycke, tillhandahålla dina uppgifter till de utvalda affärspartnerna så att information och annonser kan skickas till dig.Den rättsliga grunden för denna behandling är personens samtycke. • Upprätta statistik och förbättra webbplatsen - Auriseo kan använda de insamlade uppgifterna för att analysera webbplatsaktiviteten och förbättra tjänsterna vi erbjuder.Den rättsliga grunden för denna behandling är Auriseos legitima intresse för att förbättra de tjänster som erbjuds.

4. Vilken information samlar vi in ​från dig ?

Auriseo måste samla in följande personuppgifter om dig: titel, efternamn, förnamn, e-postadress, lösenord, födelsedatum, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, betalningsinformation, IP-adress, anslutningsdata och navigationsdata.

Denna information samlas in i olika stadier av användarresan på sajten :

- skapa ett kundkonto,
- ändring av din information på ditt kundkonto,
- köp av en produkt på sajten,
- prenumerera på nyhetsbrevet,
- deltagande i en undersökning eller tävling.

När informationen är valfri visas indikationen "valfritt" bredvid fältet som ska fyllas i. När uppgifterna är obligatoriska måste du fylla i dessa uppgifter. Annars kommer Auriseo inte att kunna genomföra behandlingen (till exempel validera beställningen eller säkerställa prenumeration på ett nyhetsbrev).

Auriseo kan behöva samla in vissa känsliga uppgifter (särskilt information om din hälsa) som kan överföras av användaren (via kontaktformuläret till exempel). I detta fall samtycker användaren uttryckligen till behandlingen av dessa personuppgifter. I detta fall kan användaren återkalla sitt samtycke när som helst genom att skicka sin begäran till den service som anges i artikel 11.  Observera dock att om du drar tillbaka ditt samtycke äventyrar det inte lagenligheten i behandlingen baserat på ditt samtycke som genomförts före detta tillbakadragande.

5. Vem kommer att ta emot de insamlade uppgifterna ?

5.1. Uppgifterna som samlas in på webbplatsen audilo.se är avsedda för interna tjänster

5.2. Audilo kan behöva dela data med företag i Sonova-gruppen[Länk] för syften som överensstämmer med denna sekretesspolicy. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att endast tillåta åtkomst till personuppgifter för personal som har ett legitimt behov och med ett kontraktsförbud att använda personuppgifter för något annat syfte.

5.3. Uppgifterna kan överföras till följande underleverantörer:

- Företaget OVH, webbhotell åt webbplatsen,

- Företaget LYRA NETWORK (PAYZEN), leverantör av onlinebetalningstjänster, så att det kan tillhandahålla onlinebetalningstjänsten för beställningen.

Dessa underleverantörer har begränsad tillgång till användardata och är skyldiga att använda dem i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter om skydd av personuppgifter.

Auriseo ser till att underleverantörerna behandlar uppgifterna på ett säkert sätt.

5.4. Auriseo kan också behöva dela data med tredjepartsföretag, till exempel affärspartners, förutsatt att du uttryckligen har gett ditt samtycke till en sådan överföring, så att dessa partners kan skicka information och/eller annonser till dig. En lista över våra nuvarande samarbetspartners finns tillgänglig på begäran.

5.5. Slutligen, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, kan dina personuppgifter också överföras till de auktoriserade administrativa och rättsliga myndigheter, endast vid rättslig rekvisition.

6. Dataöverföring utanför Europeiska unionen

Vi överför inte dina uppgifter utanför Europeiska unionen.

7. Lagringstid för personuppgifter

Auriseo lagrar bara dina uppgifter under den tid som krävs för de syften för vilka de samlades in och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Denna lagringsperiod varierar beroende på syftet med behandlingen. Om du vill veta mer om dessa lagringsperioder kan du kontakta oss på privacy@sonova.com

Auriseo kommer att radera dina data från dess system när deras användning inte längre är nödvändig för syftet med deras behandling och/eller kommer att vidta åtgärder för att göra dem anonyma så att du inte längre kan identifieras från dem.

8. Dina rättigheter över dina uppgifter och hur du utövar dem.

Användaren har följande rättigheter till sina data.

- Rätten till tillgång, vilket särskilt motsvarar din rätt att få en kopia av informationen av
personlig karaktär som Auriseo innehar.

- Rätten till dataportabilitet som motsvarar din rätt att få informationen som gäller dig
och som vi innehar i en strukturerad och interoperabel elektronisk form, och
för att få överföring till en annan behandlingsansvarig. Användaren kan utöva sin rätt till
portabilitet av sin data genom att gå till fliken ”MINA PERSONLIGA DATA" på sitt kund
konto. Hen får möjlighet att ladda ner den data som Auriseo innehar gratis på ett
elektroniskt medium.

- Rätten till rättelse som motsvarar din rätt att få rättelse av ofullständig eller felaktig personlig information som behandlas. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter som visas i ditt användarkonto genom att logga in på ditt konto.

- Rätten att begära radering av dina uppgifter som motsvarar din rätt att begära att personuppgifterna tas bort, vilket kommer att göras med förbehåll för laglig lagring.

- Begränsningsrätten som motsvarar rätten att erhålla begränsningen av behandlingen av din personliga information när du bestrider riktigheten eller lagligheten i behandlingen av dina uppgifter

- Rätten att invända, vilket motsvarar rätten att invända, av skäl som rör din
särskilda situation, mot behandlingen av dina uppgifter av Auriseo. Vi kommer att respektera din begäran om vi inte motiverar ett berättigat skäl i tillämpningen av gällande regler.

- Rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, när de insamlade uppgifterna har samlats in efter ditt samtycke. Användaren informeras om att i händelse av återkallande av sitt samtycke till en specifik behandling av hans personuppgifter (med förbehåll för avtalsenliga och juridiska begränsningar och rimligt meddelande), kommer den tjänst för vilken ditt samtycke har samlats in inte längre att vara tillgänglig.

Rätten att definiera direktiv som rör bevarande, radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, i enlighet med bestämmelserna i artikel 40-1 i lag nr 78-17 av 6 Januari 1978 avseende databehandling, filer och friheter.

Om användaren dessutom inte längre vill ta emot kommersiell eller marknadsföringskommunikation från Auriseo, kan hen avsluta prenumerationen när som helst genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i alla mottagna e-postmeddelanden. 
 
Användaren kan utöva alla sina andra rättigheter genom att motivera sin identitet via:
- e-post till: privacy@sonova.com, eller
- brev adresserat till: AURISEO, 8 passage des deux soeurs, 75009 Paris

Auriseo kommer att svara användaren inom högst en månad efter dennes begäran om att utöva en rätt, antingen att svara på den eller för att informera hen om behovet för Auriseo att dra nytta av en ytterligare fördröjning. Auriseo är inte skyldigt att ge ett positivt svar på en begäran från användaren, vilket är uppenbart ogrundat eller överdrivet.

Under alla omständigheter informeras användaren om sin rätt att lämna in ett klagomål till CNIL, den behöriga tillsynsmyndigheten som ansvarar för dataskydd.

9. Dataskydd

Auriseo genomför organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förändring, förstörelse och obehörig åtkomst.

10. Personuppgifter av minderåriga

Observera att registrering på webbplatsen är reserverad för personer över 16 år. Auriseo har inte för avsikt att samla in eller behandla personuppgifter för minderåriga under 16 år. Därför, bör du få tillstånd från dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du lämnar information till oss via vår webbplats om du är under 16 år. Utan detta medgivande har minderåriga användare inte behörighet att ge oss information och i händelse av att de gör det kommer vi att sluta behandla deras personuppgifter så snart vi får information om detta. Auriseo kan inte hållas ansvarigt om information som tillhör minderåriga registreras i strid med dessa bestämmelser.

11. Hur kontaktar man auriseo för alla frågor som rör dess integritetspolicy?

Det är mycket viktigt för Auriseo att veta vad användarna på webbplatsen tycker om dess tjänster och dess integritetspolicy. Om du har några frågor, uppmaningar eller klagomål i samband med detta integritetsskydd kan du kontakta oss via ”kontakta oss” som finns tillgänglig på denna webbplats.

Du kan också kontakta oss via

- e-post till: privacy@sonova.com, eller
- brev adresserat till: AURISEO, 8 passage des deux soeurs, 75009 Paris

12. Tillämpning av denna integritetspolicy

Auriseo förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy enligt utvecklingen av den juridiska, tekniska eller kommersiella situationen. I detta fall åtar sig Auriseo att publicera den nya versionen på webbplatsen. Auriseo kommer också att informera sina användare om modifieringen via e-post så snart som möjligt, om det är en betydande ändring avseende behandlingen av dina uppgifter. Om användaren inte samtycker till villkoren i den nya formuleringen i den nya policyn kommer hen att kunna radera sitt konto eller utöva sina rättigheter i enlighet med artikel 8.
Användaren som inte har ett konto kommer att informeras via en varning på webbplatsens hemsida.

Se den Global integritetspolicy Sonova