A. ALLMÄN INFORMATION

Sonova AG är registrerat enligt lagstiftningen i Schweiz, som personuppgiftsansvarig, med registrerad adress Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz, och bedriver verksamhet med sina dotterbolag runt om i världen (gemensamt kallade "Företaget" eller "vi" eller "vår").

Eftersom företaget behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet har denna globala integritetspolicy ("policy") utarbetats och implementerats för att beskriva företagets praxis när det gäller användning av personuppgifter om dess kunder, entreprenörer och partners ("registrerade"). Företaget ägnar särskild uppmärksamhet åt respekten för integritet och personuppgifter och åtar sig att följa denna policy, i enlighet med tillämpliga lokala lagar.

Med "Personuppgifter" menar vi all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med "behandling" menar vi varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på Personuppgifter eller på uppsättningar av Personuppgifter, oavsett om det sker med automatiserade medel eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

B. POLICYNS TILLÄMPLIGA LAG

Företaget åtar sig att följa tillämplig dataskyddslagstiftning ("Tillämplig lag"). Beroende på de länder där Företaget är etablerat kommer behandlingen av Personuppgifter att omfattas av den lokala Tillämpliga lagen. Även om vissa krav kan variera från ett land till ett annat, är företaget särskilt angeläget om de registrerades integritet, och denna policy utgör en global riktlinje som företaget har åtagit sig att följa.

I synnerhet har företaget åtagit sig att följa följande lagar, i tillämpliga fall:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR"). GDPR syftar till att harmonisera och utforma reglerna för behandling av personuppgifter inom Europeiska unionens territorium för att tillhandahålla en enda rättslig ram för yrkesverksamma, och syftar till att stärka medborgarnas kontroll över den användning som kan göras av personuppgifter som rör dem. Denna förordning gäller för behandling av personuppgifter för EU-medborgare eller invånare och för en registeransvarigs eller ett registerförares verksamhet inom EU:s territorium.

- Den schweiziska lagen Federal Act on Data Protection av den 19 juni 1992 ("FADP"), ändrad 2020 för att anpassas till aktuell teknik och stämma överens med GDPR och andra nya europeiska förordningar.

- California Consumer Privacy Act från 2018 ("CCPA") som syftar till att ge mer insyn och att garantera fler rättigheter för konsumenter bosatta i Kalifornien vars personuppgifter behandlas av företag.

- Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 ("HIPAA") som definierar USA:s regler för elektronisk behandling av hälsodata av hälsoaktörer och affärspartners.

C. INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Företaget kan behandla följande personuppgifter:

- Identitetsuppgifter: efternamn, förnamn, nationalitet och födelsedatum

- Kontaktuppgifter: postadress, privat telefonnummer, privat e-postadress och kontaktperson i nödsituationer

- Referensnummer för socialförsäkring och försäkringsbolag

- Finansiella uppgifter: betalningssätt, finansinstitut, IBAN

- Uppgifter om användarens hälsa: vikt, längd, medicinska problem, läkarrecept, hörselkapacitet, spårning av fysisk aktivitet (stegräkning, träningsintensitet, träningsminuter), fitnessdata (hjärtfrekvens, energiförbrukning, blodtryck)

- Uppgifter om användarens beteende på webbplatsen

- Uppgifter om den produkt som kunden har köpt: modell, serienummer, användningsdata

- Uppgifter om den tillhandahållna tjänsten

- Uppgifter om den feedback som kunden ger om våra produkter och tjänster: kommentarer och anmärkningar

Eftersom vår verksamhet huvudsakligen är inriktad på att tillverka innovativa lösningar för hörapparater kan vi dessutom behöva samla in känsliga personuppgifter och mer specifikt hälsodata. Beroende på i vilket land den registrerade är bosatt kan dessa känsliga personuppgifter omfattas av särskilt skydd, särskilt när det gäller de säkerhets- och sekretessåtgärder som genomförs.

D. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Följande rättsliga grunder utgör den grund på vilken Företaget förlitar sig för att utföra behandlingen av Personuppgifter. Andra rättsliga grunder kan användas beroende på var den Registrerade är bosatt och relevant Tillämplig lag.

Viss behandling av personuppgifter kan baseras på samtycke från de registrerade. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål kan omfatta:

- Marknadsföringsändamål såsom att skicka nyhetsbrev och information om produkter och tjänster som erbjuds av företaget

- För att förbättra prestandan på vår webbplats

- För att ge råd och interagera med dig: för att skapa ditt konto, för att kontakta oss via kontaktformuläret, för att

Sonova att svara användare, att göra ett hörseltest online

Den behandling av personuppgifter som företaget utför kan också baseras på genomförandet av ett avtal eller åtgärder före avtal med registrerade personer. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål kan innefatta:

- Uppfyllande av våra avtalsenliga skyldigheter gentemot de registrerade

- Tillhandahållande av kundservice efter en kunds köp av en produkt

- Socialförsäkring/försäkringsbehandling

- Hantering av anspråk

Företaget kan också behandla personuppgifter baserat på sitt berättigade intresse, i synnerhet för att förbättra våra produkter och tjänster, kundupplevelse och interna processer. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål kan innefatta:

- Utföra statistisk analys/användningsanalys

- Utföra interna administrativa funktioner

- Behandling av kundförfrågningar

- Förhindra bedräglig verksamhet och förbättra säkerheten

- Hantering av relationer med registrerade

- Utvärdering av relevansen av våra produkter och tjänster

Företaget kan också behandla personuppgifter för att svara på rättsliga krav. Behandling baserad på lagkrav beror på tillämplig lag.

E. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Detta innebär att Personuppgifterna kommer att raderas så snart syftet med behandlingen av Personuppgifterna har uppnåtts.

Företaget kan dock behålla Personuppgifterna längre om det är nödvändigt för att följa Tillämplig lag, eller om det är nödvändigt för att skydda eller utöva våra rättigheter, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

I slutet av lagringsperioden kan företaget också behöva arkivera personuppgifter, för att följa tillämplig lag, under en begränsad tidsperiod och med begränsad åtkomst.

Dessa lagringsperioder kan variera beroende på i vilket land de registrerade är bosatta och i enlighet med Tillämplig lag.

F. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Företaget kan dela personuppgifter, med förbehåll för ditt samtycke eller annan relevant rättslig grund, med följande tredje parter:

- Andra företag i vår koncern, t.ex. dotterbolag och närstående företag

- Betrodda affärspartners som tillhandahåller tjänster för vår räkning, t.ex. teknisk support, marknadsföring eller andra typer av tjänsteleveranser

- Statliga myndigheter och offentliga myndigheter, i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som har begärts eller godkänts, för att skydda kunder, entreprenörer och partners rättigheter, eller våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster eller om vi är skyldiga att göra det på grund av tillämplig lag, domstol eller andra statliga bestämmelser, eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt till stöd för en rättslig eller brottslig utredning eller ett rättsligt förfarande

Beroende på Tillämplig lag implementerar vi avtal med vissa tredje parter för att säkerställa att Personuppgifter behandlas baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna Policy och alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

G. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

De ovan nämnda tredje parterna, såsom dotterbolag och filialer, samt affärspartners, offentliga myndigheter till vilka vi kan lämna ut personuppgifter, kan vara belägna utanför en registrerad persons hemland, potentiellt inklusive länder vars dataskyddslagar kan skilja sig från de i det land där de registrerade personerna är belägna.

Om Personuppgifter behandlas inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och i händelse av att Personuppgifter lämnas ut till tredje part i ett land som inte anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, kommer Företaget att säkerställa:

- Genomförandet av lämpliga förfaranden för att följa tillämplig lag, och i synnerhet när en begäran om tillstånd från den behöriga tillsynsmyndigheten är nödvändig

- Genomförandet av lämpliga organisatoriska, tekniska och rättsliga skyddsåtgärder för att styra nämnda överföring och för att säkerställa den nödvändiga och adekvata skyddsnivån enligt tillämplig lag

- Om nödvändigt, implementering av standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen

- Vid behov, vidta kompletterande åtgärder såsom att genomföra en adekvat bedömning av dataöverföring om det, efter utvärdering av omständigheterna kring överföringen och efter utvärdering av lagstiftningen i det tredje landet, är nödvändigt för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Om personuppgifter inte behandlas inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och i händelse av att personuppgifter lämnas ut till tredje part utanför den registrerades jurisdiktion, kommer företaget att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter genom att genomföra lämpliga rättsliga mekanismer. Dessa mekanismer kan variera beroende på land och relevant tillämplig lag.

H. SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

Företaget implementerar en rad olika säkerhetsåtgärder, i enlighet med Tillämplig lag, för att skydda Personuppgifter från säkerhetsincidenter eller obehörigt röjande, och mer generellt från ett Personuppgiftsbrott. Dessa säkerhetsåtgärder är erkända som lämpliga säkerhetsstandarder i branschen och inkluderar bland annat åtkomstkontroller, lösenord, kryptering och regelbundna säkerhetsbedömningar.

Om ett personuppgiftsbrott inträffar, och i synnerhet om det finns ett brott mot säkerheten som resulterar, oavsiktligt eller olagligt, i förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, kommer företaget att vidta lämpliga åtgärder som:

- Undersöka och analysera för att fastställa konsekvenserna av personuppgiftsbrottet och i synnerhet om det är troligt att det skapar en risk för de berörda personernas rättigheter och friheter

- Om analysen visar att det finns en risk för de berörda personernas rättigheter och friheter kommer företaget att meddela den behöriga myndigheten och, i händelse av hög risk, kommunicera till de berörda personerna

- Så snart som möjligt genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och mildra personuppgiftsincidenten

- Dokumentera personuppgiftsincidenten för att säkerställa dess spårbarhet

Lämpliga åtgärder och förfaranden i händelse av en personuppgiftsincident kan variera beroende på det land där den inträffar, typen av incident och beroende på relevant tillämplig lag.

I. INTEGRITETSRÄTTIGHETER RELATERADE TILL PERSONUPPGIFTER

Som kan variera baserat på relevant Tillämplig lag, har Registrerade rättigheter relaterade till deras Personuppgifter, såsom rätten att begära tillgång, rättelse, radering av deras Personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling, begära dataportabilitet, att bli informerad och återkalla sitt samtycke till behandling av Personuppgifter baserat på deras samtycke.

baserat på deras samtycke. Registrerade kan också invända mot automatiserat individuellt beslutsfattande om de berörs av sådan behandling.

I vissa jurisdiktioner kan du dessutom ge instruktioner om lagring, kommunikation och radering av dina personuppgifter postumt.

Utövandet av sådana rättigheter är inte absolut och är föremål för de begränsningar som föreskrivs i Tillämplig lag.

Registrerade kan ha rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten eller den behöriga tillsynsmyndigheten om de anser att behandlingen av deras Personuppgifter bryter mot Tillämplig lag.

För att utöva dessa integritetsrättigheter kan de registrerade kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur man kontaktar oss" nedan. Vi kan begära identitetsbevis för att kunna svara på begäran. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran (avslag eller begränsning) kommer vi att motivera vårt beslut skriftligen.

J. UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY

Vid behov kan vi från tid till annan behöva uppdatera denna policy för att återspegla ny eller annan sekretesspraxis. I sådana fall kommer vi att publicera uppdaterade versioner av denna policy på denna sida. En reviderad policy gäller endast för uppgifter som samlats in efter dess ikraftträdandedatum. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

K. HUR DU KONTAKTAR OSS

För frågor, kommentarer eller funderingar om denna Policy, eller för att utöva de integritetsrättigheter som tillåts enligt Tillämplig lag avseende Personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: Sonova AG, Laubisruetistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: privacy@sonova.com